Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bemodern.pl.

 § 1. Definicje


1.
Terminy używane w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.1. Asortyment – produkty bez nadruków dostępne w Serwisie sklepmasek.pl, wybierając
odpowiednią opcję można dodać nadruk, wtedy asortyment staję się Towarem skonfigurowanym.
1.2. Dostawca usług płatniczych – podmiot procesujący płatności za Zamówienie, złożone
przez Użytkownika;
1.3. Konsument – konsument zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego, to jest osoba
fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.4. Kreator – narzędzie udostępnione Użytkownikom w ramach Serwisu sklepmasek.pl,
umożliwia wybór i dostosowanie wzorów słownych lub graficznych przeznaczonych do naniesienia na
Asortyment, w tym Treści użytkownika użytkownika.
1.5. Konto – konto w Serwisie sklepmasek.pl prowadzone przez Sprzedawcę dla Użytkownika,
identyfikowane przez login Użytkownika, konto zawiera dane Użytkownika oraz informacje o jego
czynnościach w ramach Serwisu sklepmasek.pl;
1.6. Regulamin – niniejszy regulamin;
1.7. Serwis - sklep internetowy dający możliwość kupowania przez Użytkownika lub sprzedawania
przez Sprzedawcę produktów , Serwis oferuję możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji
odbiorców.
1.8. Sklep – funkcjonalność Serwisu sklepmasek.pl, prowadzona na rzecz Użytkownika w ramach
działalności sklepmasek.pl;
1.9. Sprzedający – firma Vidmax, Trępnowy 46a, 82-230 Nowy Staw,
posługująca się numerem NIP: 5792116820, adres e-mail: vidmax.szczepaniak@gmail.com;
1.10. Towar skonfigurowany – Asortyment skonfigurowany przez użytkownika w kreatorze;
1.11. Treści użytkownika użytkownika –materiały słowne lub graficzne przesłane do serwisu przez
użytkownika w celu zamieszczania Asortymencie
1.12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu sklepmasek.pl
określone szczegółowo w § 2 ust. 3 Regulaminu;
1.13. Użytkownik – podmiot, dla którego Sprzedawca świadczy Usługi opisane
w Regulaminie. Użytkownikami mogą być:
-osoby fizyczne, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia, ale nie ukończyły 18 (osiemnaście) lat,
a także inne osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w
zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa
-osoby fizyczne, które mają ukończone18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a
także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, mająca
możliwość w imieniu własnym nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
1.14. Zamówienie – składane na zasadach określonych w Regulaminie oświadczenie Użytkownika
oparte na opcjach dostępnych w Serwisie sklepmasek.pl, mające na celu
zawarcie umowy kupna Asortymentu lub Towaru skonfigurowanego u w Serwisie sklepmasek.pl.

 

§ 2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1.1. warunki oraz ramy świadczenia Usług;
1.2. warunki zawierania oraz rozwiązywania umów dotyczących Asortymentu lub Towaru
skonfigurowanego;
1.3. proces postępowania reklamacyjnego;
1.4. pozostałe uprawnienia oraz obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników .
2. W ramach, w jakich Regulamin określa Usługi świadczone przez Sprzedawcę za
Pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie, przechowywanie,
oraz wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin opisany w art. 8 tej ustawy.
3. Sprzedawca świadczy poprzez drogę elektroniczną wymienione Usługi:
3.1. możliwość udostępnienia informacji zawartych w Serwisie sklepmasek.pl przez
Sprzedawcę, korzystanie z dostępnych narzędzi w Serwisie sklepmasek.pl;
3.2. umożliwienie dostępu do Treści użytkownika użytkownika udostępnionych w ramach Serwisu
sklepmasek.pl przez innych Użytkowników;
3.3. udostępnienie kreatora, umożliwiającego wybór oraz dostosowanie elementów
Słownych czy też graficznych, przeznaczonych do naniesienia na Asortyment, w tym przesłanych
Treści Użytkownika;
3.4. możliwość składania Zamówień na Asortyment i Towar skonfigurowany;
3.5. zakładanie oraz prowadzenie Konta;
3.6. przechowywanie Treści użytkownika zamieszczonych na Serwisie sklepmasek.pl przez
Użytkowników;
3.7. wysyłanie oraz odbieranie wiadomości w Serwisie sklepmasek.pl;
3.8. dostarczania newslettera.
4. Usługi opisane w ust. 3.1. do 3.4. są dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie
wymagają rejestracji w Serwisie sklepmasek.pl.
5. Usługi opisane w ust. 3.5. do 3.7. j, są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy
Zarejestrowali się w Serwisie sklepmasek.pl i założyli Konto zgodnie z postanowieniami opisanymi w
§ 4 Regulaminu, jednak Usługa wskazana w ust. 3.6. powyżej nie jest oraz
i nie będzie dostępna i świadczona na rzecz Użytkowników, którzy są osobami fizycznymi poniżej
18 (osiemnastego) roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Usługa newslettera, o której wspomniano w ust. 3.8. , jest dostępna dla:
6.1. Użytkowników, zarejestrowanych w Serwisie sklepmasek.pl, którzy założyli Konto zgodnie
z § 4 Regulaminu i wybrali subskrypcję newslettera podczas rejestrowania w Serwisie sklepmasek.pl,
6.2. Użytkowników, dokonujących subskrypcji newslettera i podających w tym celu swój adres
e-mail, nie rejestrując się i nie zakładając konta w Serwisie sklepmasek.pl.

 

§ 3. Rejestracja i Konto


1. Rejestracja w Serwisie sklepmasek.pl jest dobrowolna. Jednak korzystanie z Usług opisanych
w § 2 ust. 5 Regulaminu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta.
2. Żeby zarejestrować się w Serwisie sklepmasek.pl i założyć Konto należy wypełnić formularz
rejestracyjny on-line, wypełniając: adres e-mail, przeznaczony do otrzymywania informacji od
Sprzedawcy, swój wiek, adres login oraz hasło.
3. Użytkownik może posiadać w Serwisie sklepmasek.pl więcej niż jedno Konto. Jednak tylko jeden
adres e-mail może być przypisany do jednego Konta.
4. Po założeniu Konta Użytkownik może uzupełniać lub modyfikować podane dane teleadresowe.
Podanie danych do wysyłki jest konieczne by zrealizować dostawę Asortymentu lub Towaru
skonfigurowanego u zgodnie z Regulaminem.
5. Serwis poucza o aktualizacji danych Usługobiorcy, gdy te dane ulegną zmianie. W przypadku
podania błędnych danych, bądź braku ich aktualizacji dostawa zamówionych produktów może zostać
niezrealizowana.
6. Dokonując rejestracji, osoba zakładająca Konto w imieniu Użytkownika niebędącego osobą
fizyczną, oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania
w imieniu takiego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań oraz
skutecznego zawierania umów o świadczenie Usług oraz umów dotyczących produktów zgodnie z
Regulaminem.
7. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu sklepmasek.pl, są bezpłatne. Dokonanie
rejestracji oznacza zawarcie umowy przez Użytkownika z Usługodawcą o świadczenie usługi
elektronicznej opierającej się na świadczeniu Usług wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu, na zasadach
określonych w Regulaminie.
8. Po rejestracji w Serwisie sklepmasek.pl, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych
w formularzu rejestracyjnym lub tych danych po aktualizacji.

 

§ 4. Zamówienia


1. Zamówienia w Serwisie sklepmasek.pl można składać tylko drogą elektroniczną, 24 (dwadzieścia
cztery) godziny na dobę, w każdy dzień roku, uwzględniając zakazy lub ograniczenia wynikające z
bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Realizacja Zamówień odbywa się tylko w dni robocze.
2. Użytkownik sporządza Zamówienie dodając wirtualnie wybrany Asortyment lub Towar
skonfigurowany . Wybrany produkt, przy określeniu dodatkowych parametrów, takich jak rozmiar lub
kolor, jeśli wskazanie tych cech jest wymagane. Dodanie Asortymentu lub Towaru
skonfigurowanego do koszyka powoduje, że w zakładce „Koszyk” (lub równoważnej). W koszyku, przy
każdej pozycji wskazana jest informacja o liczbie sztuk zamówionych, ilość można modyfikować.
3. Użytkownik może umieścić w koszyku Asortyment bądź Towar skonfigurowany:
4. Świadczenie Sprzedawcy, będące przedmiotem Zamówienia, polega na:
4.1. dostawie Asortymentu lub Towaru skonfigurowanego pod adres wskazany przez Użytkownika;
4.2. wyprodukowaniu Towaru skonfigurowanego poprzez naniesienie (barwienie lub oklejanie) treści
wskazanej przez Użytkownika składającego Zamówienie;
5. Po dokonaniu wyboru produktów i ich parametrów, Użytkownik wybiera formę płatności za oraz
wprowadza, potwierdza lub modyfikuje dane kontaktowe do dostawy zgodnie z formularzem
udostępnionym w ramach Serwisu sklepmasek.pl.
6. Użytkownik powinien poprawnie wypełnić formularz, o którym mowa powyżej, oraz wskazać
dane kontaktowe, w tym poprawny adres, na który zamówienie ma zostać dostarczone. Sprzedawca
skontaktuje się z Użytkownikiem, gdy te dane okażą się niekompletne, za pomocą a danych
kontaktowych zawartych w koncie użytkownika. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności przez
Sprzedawcę, kontakt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika jest niemożliwy i nie nastąpi w ciągu
dni 7 (siedmiu) od daty próby nawiązania kontaktu przez Sprzedawcę, Zamówienie zostanie
anulowane, a jeżeli umowa dotycząca Asortymentu lub Towaru skonfigurowanego została już zawarta,
to Sprzedawca odstąpi od niej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Usługodawcą jest
wysyłane na adres e-mail przypisany do Konta, a w szczególnych przypadkach dodatkowo
przekazywane komunikatem systemowym wyświetlanym w Serwisie sklepmasek.pl.
7. Użytkownik może modyfikować Zamówienia w ramach Serwisu sklepmasek.pl do momentu
uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoważnego).
8. Po dokończeniu Zamówienia oraz podaniu danych do dostawy, Użytkownik zatwierdza swoje
Zamówienie i przesyła je poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoważny).
9. Przed przesłaniem Zamówienia Użytkownikowi przedstawiane jest podsumowanie Zamówienia
w celu jego potwierdzenia uwzględniająca należne podatki.
10. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia
Umowy. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty zawarcia
umowy, jest niezwłocznie przekazywane stosownym komunikatem systemowym, który jest
wyświetlany w Serwisie sklepmasek.pl oraz jest wysyłane na adres e-mail podany w ramach
Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do
realizacji.
11. Gdy Użytkownik w ciągu 3 (trzech) dni nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia,
Oferta przestaje być ważna.
12. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostać anulowane
przez Użytkownika (może on odwołać złożoną ofertę). W tym celu Użytkownik powinien
skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: zamowienia@sklepmasek.pl
13. Gdy Użytkownik wybierze płatności on-line jako sposób płatności Zamówienie
jest przekazywane do realizacji po jego opłaceniu przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona płatności za Zamówienie w ciągu 7(siedmiu)
dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, Zamówienie jest anulowane.
14. Zawarcie umowy dotyczącej Asortymentu lub Towaru skonfigurowanego następuje w momencie
przesłania przez Sprzedawcę na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w
terminie 2 (dwóch) dni od momentu dokonania płatności przez Użytkownika, wtedy, gdy Użytkownik
jako sposób płatności wskazał płatność on-line.
Regulamin - sklepmasek.pl
15. Czas realizacji Zamówienia,czyli czas, w którym Zamówienie jest przygotowywane i kompletowane,
a następnie wydane podmiotowi dokonującemu dostawy, nie obejmuje czasu dostawy (czyli czasu
pomiędzy przekazaniem przedmiotu zamówienia np. kurierowi, a jego wydaniem Użytkownikowi) i
wynosi od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 10 (dziesięciu) dni roboczych, o ile informacje zawarte
w opisie produktu nie stanowią inaczej. Dokładny czas realizacji Zamówienia jest wtedy podany na
właściwej podstronie w Sklepie. Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia
Zamówienia do realizacji.
16. Zamówione produkty są dostarczane są w sposób wybrany przez Użytkownika spośród opcji
dostępnych w Serwisie sklepmasek.pl.
17. Koszt dostawy produktu u ponosi Użytkownik. Koszt ten obliczany jest na podstawie ceny dostawy
wskazanej w formularzu Zamówienia i doliczany jest do wartości Zamówienia
w podsumowaniu, po wybraniu przez Użytkownika opcji dostawy.]
18. Dostawę zleca Sprzedawca. Zamówione produkty są dostarczane Użytkownikowi na wskazany
adres w Zamówieniu. W dniu wysłania przedmiotów zamówienia u do Użytkownika przekazywana jest
na podany adres e-mail informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
19. Zamówienia składane w Serwisie sklepmasek.pl są dostarczane na terytorium Polski. Wysyłki poza
granice kraju muszą zostać uzgodnione indywidualnie.
20. Użytkownik powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę z zamówieniem w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach danego rodzaju. W razie obecności ubytku lub uszkodzenia przesyłki
Użytkownik ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.

 

§ 5. Zamówienia hurtowe1. W Serwisie sklepmasek.pl sprzedaż hurtowa jest prowadzona na zasadach określonych
w niniejszym § 5.
2. Zamówieniem hurtowym jest każde Zamówienie, które dotyczy więcej niż 1000 (słownie:
tysiąca) takich samych sztuk.
3. Zamówienia hurtowe realizowane są na indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem
warunkach. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem warunków realizacji Zamówienia hurtowego,
Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4
ust. 15 Regulaminu.
4. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk
Produktu objętego jednym Zamówieniem.

 

§ 6. Płatności


1. Płatności za Zamówienie można dokonać w momencie odbioru (przesyłka za pobraniem), bądź
z góry (przedpłata).
2. Płatność za pobraniem jest możliwa wyłącznie w przypadku Zamówień, których wartość razem z
kosztami dostawy nie przekracza kwoty 500,00 (pięćset) złotych.
3. Płatności on-line są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych, którym jest:
Dreamcommerce S.A., NIP: 945-215-69-98, ul. Łokietka 79, 31-280 Kraków Polska.
4. Udokumentowanie zawartej umowy dotyczącej przedmiotów zamówienia u jest dokonywane
zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – w zakresie dotyczącym
wystawienia i doręczenia Użytkownikowi faktury albo, w danym wypadku, faktury imiennej, w tym w
formie elektronicznej na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie. Użytkownik składając
Zamówienie dotyczące produktów w Serwisie sklepmasek.pl i wybierający fakturę jako sposób
udokumentowania transakcji, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
5. Przed dokonaniem płatności za Zamówienie, Użytkownik ma możliwość skorzystania z kodu
rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy lub od innego podmiotu, udostępniającego kody rabatowe
upoważniające do uzyskania rabatu akceptowalnego przez Serwis sklepmasek.pl. Kod rabatowy
powinien zostać wprowadzony przez Użytkownika w zakładce koszyka, przed przejściem do
formularza składania Zamówienia.
6. Kody rabatowe, opisane powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego
Użytkownik wykorzystać rabat, jednak te kupony mogą posiadać inne ograniczenia,
Np. mogą uprawniać do uzyskania upustu tylko dla określonych produktów. Informacje o terminie
ważności oraz innych ograniczeniach związanych z kodem rabatowym, są przekazywane
Użytkownikowi wraz z kodem rabatowym. Po upływie daty ważności kodu rabatowego,
skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. Nie można wykorzystywać więcej niż jednego kodu
dla jednego zamówienia.
7. W Serwisie sklepmasek.pl mogą być prowadzone akcje promocyjne. Zasady akcji promocyjnych są
opisane odrębnie i zamieszczane w Serwisie sklepmasek.pl. Promocje w Serwisie sklepmasek.pl nie
podlegają łączeniu, chyba że zasady danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący
Konsumentem, który złożył Zamówienie w Serwisie sklepmasek.pl, może odstąpić od umowy
zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu sklepmasek.pl bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych
w ustawie o prawach konsumenta, w tym:
2.1. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na
specjalne zamówienia według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar wykreowany przez Użytkownika dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji
dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
Załączonego do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy
stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. Skorzystanie z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.
4. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:
4.1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
4.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł
w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
4.3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas
oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła
w posiadanie pierwszej z rzeczy;
4.4. w przypadkach pozostałych – od daty zawarcia umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy dotyczącej przedmiotów zamówienia przez Konsumenta,
i zwracane są mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Zwrot
płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarła informacja o decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy dotyczącej. Sposób zwrotu płatności powinien nastąpić przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
6. Do czasu otrzymania przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, jakie zdarzenie nastąpi wcześniej, możliwe jest wstrzymanie zwrotu płatności.
Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje w przypadku, w którym
Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze przedmiot zamówienia od Konsumenta.
7. W razie odstąpienia od umowy dotyczącej Asortymentu lub Towaru skonfigurowanego Konsument
ma obowiązek zwrócić Asortyment lub Towar skonfigurowany na adres wskazany w Serwisie
sklepmasek.pl do zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż 7(siedmiu) dni od dnia, w którym
Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia, chyba że
Sprzedawca zaproponował inną opcję. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu
zamówienia u przed jego upływem.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów, będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktów.
9. Bezpośrednie koszty zwrotu na adres do zwrotów wskazany w Serwisie sklepmasek.pl
w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (koszt odesłania
Zamówionych Produktów). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów
zwrotu, w przypadku, w którym Sprzedawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych
przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 8. Kreator


1. Usługa kreatora umożliwia Użytkownikowi wybór i dostosowanie wzorów własnych (Treści
użytkownika) lub szablonów wzorów dostępnych w kreatorze do naniesienia na Asortyment,
poprzez określenie Asortymentu, na który może być naniesiony wzór, i jego kolorów.
2. Użytkownik może zamówić naniesienie na wybrany przez siebie Asortyment wygenerowanego
w kreatorze wzoru nadruku i dokonać zakupu tak przedmiotu zamówienia zgodnie
z postanowieniami § 4 i § 5 Regulaminu.
3. Korzystając z kreatora Użytkownik wskazuje konkretny Asortyment z udostępnionej przez
Sprzedawcę obecnej oferty. Dany Asortyment o podanych cechach gatunkowych i jakościowych
może być dostarczany przez jednego bądź wielu producentów. Sprzedawca nie zapewnia
Użytkownikowi wyboru określonego producenta Asortymentu.
4. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, by Asortyment lub Towar skonfigurowany były jak
najbardziej zbliżone do wzorów nadruków wygenerowanych w kreatorze lub prezentowanych w
Serwisie sklepmasek.pl. Jednakże Sprzedawca informuje, że mimo dochowania przez niego należytej
staranności, z uwagi na okoliczności, których Sprzedawca nie może przewidzieć ani im zapobiec,
zarówno wielkość, umiejscowienie jak i kolorystyka nadruków mogą ulec nieznacznej zmianie w
stosunku do widoku prezentowanego w Kreatorze.

 

§ 9. Niedozwolone Treści użytkownika


1. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie do Serwisu
sklepmasek.pl przez Użytkownika Treści użytkownika:
1.1. nawołujących do nienawiści, w szczególności z uwagi na wyznanie lub bezwyznaniowość,
rasę, narodowość, orientację seksualną;
1.2. propagujących ideologie totalitarne, apartheidu lub kwestionujące powszechnie przyjętą
prawdę historyczną;
1.3. godzących w dobra osobiste osób trzecich, a także naruszających prywatność lub inne
prawnie chronione interesy takich osób trzecich, w tym zawierające wizerunek takich
osób trzecich, chyba osoba na nim przedstawiona udzieliła zezwolenia lub zgodnie
z przepisami prawa zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby nie jest
wymagane;
1.4. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku
towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;
1.5. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
1.6. stanowiących antyreklamę Sprzedawcy lub naruszających dobre imię lub inne dobra
osobiste Sprzedawcy;
1.7. w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
2. Sprzedawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest
zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli zamieszczanych przez Użytkowników
w Serwisie sklepmasek.pl Treści użytkownika.
3. Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do Treści użytkownika w przypadku, w którym
otrzyma wiadomość o niedozwolonym charakterze danej Treści użytkownika, w tym także w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o niedozwolonym
charakterze danej Treści użytkownika lub związanej z nią działalności.
4. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia dotyczące Treści użytkownika o charakterze niedozwolonym na
adres e-mail: zamowienia@sklepmasek.pl. W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń Sprzedawca zaleca
dołączenie do zgłoszenia linku do strony internetowej w Serwisie sklepmasek.pl, na której dostępna
jest dana Treść oraz informację, na czym polega naruszenie (np. Wskazanie przedmiotu chronionego
prawem autorskim, który bezprawnie został wykorzystany w ramach danej Treści użytkownika),
również danych kontaktowych osoby zgłaszającej.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym
charakterze Treści użytkownika lub związanej z nim działalności, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zawiadomienia Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
6. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających w razie powzięcia przez Sprzedawcę
wiadomości o niedozwolonym charakterze danej Treści użytkownika, Sprzedawca uprawniony jest
do anulowania wszystkich złożonych i niezrealizowanych Zamówień dotyczących danej Treści
użytkownika.
7. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności
Użytkownika wobec Sprzedawcy za szkody poniesione przez Sprzedawcę w związku
z naruszeniem przez Użytkownika postanowienia ust. 1 powyżej.

 

§ 10. Newsletter


1. Użytkownik może skorzystać z usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera opiera się
okresowym przesyłaniu na wskazany adres e-mail biuletynu informacyjnego Serwisu sklepmasek.pl
oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące
sklepmasek.pl i jego partnerów biznesowych (w tym np. Treści użytkownika dotyczące spółek
powiązanych ze sklepmasek.pl).
2. Subskrypcja newslettera jest zatwierdzana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w zakładce
„Twoje Konto” w części „Dane do wysyłki” i zapisanie zmian bądź poprzez formularz subskrypcji
w Serwisie sklepmasek.pl.
3. Subskrypcja newslettera jest nieodpłatna i dobrowolna. Usługa newslettera jest świadczona
przez czas nieoznaczony a Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.
4. Rezygnacja z newslettera opiera się na wybraniu odpowiedniej opcji poprzez wybór
odpowiedniego wirtualnego przycisku w zakładce „Twoje Konto” lub analogicznej.

 

§ 11. Reklamacje i odpowiedzialność


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produkty bez wad. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Użytkownika kupującego Asortyment lub Towar skonfigurowany , na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), jeżeli produkt ma wadę, z zastrzeżeniem ust. 9
poniżej. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień
Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa,w tym w szczególności w art.
556–576 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów mogą być składane:
2.1. pocztą elektroniczną na adres zamowienia@sklepmasek.pl
2.2. pisemnie na adres Sprzedawcy (Vidmax Katarzyna Szczepaniak, Trępnowy 46a, 82-230
Nowy Staw).
3. Pozostałe reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Serwisu sklepmasek.pl i Usług świadczonych
drogą elektroniczną za pomocą Serwisu sklepmasek.pl, mogą być składane:
3.1. pocztą elektroniczną na adres zamowienia@sklepmasek.pl:
3.2. pisemnie na adres Sprzedawcy (Vidmax Katarzyna Szczepaniak, Trępnowy 46a, 82-230
Nowy Staw).
4. Reklamacja musi zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię
i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) oraz wskazanie przyczyny
Reklamacji, a także treść żądania. Sprzedawca zaleca podanie informacji umożliwiających
identyfikację okoliczności związanych z reklamacją, takich jak numer Zamówienia bądź login
Użytkownika (adres e-mail przypisany do Konta), jeżeli znajdują one zastosowanie, jak również
zamieszczenie na kopercie albo w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.
5. Podczas rozpatrywania reklamacji Sprzedawca może zwrócić się do Użytkownika
o przedstawienie dodatkowych informacji, takich jak np. zdjęcia wadliwego produktu lub
odesłanie go do Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Sprzedawca
uzgodni z Użytkownikiem zasady zwrotu i pokryje koszty zwrotu.
6. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w sposób odpowiadający sposobowi przesłania
reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą
e-mail, na adres y podany w reklamacji, z którego została przesłana reklamacja.
8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania
z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta na podstawie przepisów
o rękojmi udzielana jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym
dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone
Użytkownikowi nie obejmuje utraconych przez takiego Użytkownika korzyści a ponadto:
9.1. w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu wady produktu u ogranicza się do kwoty,jaką
Użytkownik ten zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu
9.2. w pozostałych przypadkach – jest ograniczona do kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt)
złotych.
10. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności
Sprzedawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie
podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

 

§ 12. Rozwiązywanie sporów


1. Sprzedawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych
w ramach Serwisu sklepmasek.pl i nie zobowiązuje się do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania
takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
2. Sprzedawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc
w sprawie sporu między nim, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla
Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na
stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Sprzedawca informuje, że pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania
sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution).

 

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania
z Serwisu sklepmasek.pl jest Sprzedawca – firma Vidmax , Trępnowy 46a, 82-230 Nowy Staw. Kontakt
z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres:
zamowienia@sklepmasek.pl lub korespondencyjnie na adres jego siedziby.
2. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu sklepmasek.pl, Sprzedawca zbiera
i przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób
określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele
i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wskazuje
uprawnienia osób, których dane dotyczą.

 

§ 14. Informacje techniczne1. Do korzystania z Usług w ramach Serwisu sklepmasek.pl wymagane jest korzystanie z komputera
osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane
jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji). Serwis sklepmasek.pl jest również
przystosowany do współpracy z urządzeniami takimi jak smartfon czy tablet z dostępem do sieci
Internet, wyposażonymi w system operacyjny Android lub iOS wraz z przeglądarką internetową
(zalecane jest korzystanie z systemu operacyjnego i przeglądarki w aktualnej wersji). Ponadto do
prawidłowego działania niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu sklepmasek.pl wymagana
jest akceptacja przez przeglądarkę plików cookies pochodzących z Serwisu sklepmasek.pl.
2. Do założenia Konta w ramach Serwisu sklepmasek.pl konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
3. Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego Użytkownika, ponad standardowe zagrożenia związane z korzystaniem
z sieci Internet, wywołane w szczególności przez bezprawne działanie osób trzecich (takie jak
wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego
Regulamin serwisu sklepmasek.pl w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub innych
informacji). W każdym wypadku zalecane jest korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw.
malware, wirusami i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet.
4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienia
ochrony danych osobowych i innych danych dostarczanych przez Użytkowników przed ich
nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W tym
celu dane przesyłane za pośrednictwem Serwisu sklepmasek.pl są szyfrowane.
5. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu sklepmasek.pl zgodnie z jego przeznaczeniem i nie
Prowadzić działań, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie lub być uciążliwe dla
innych Użytkowników.

 

§ 15. Zakończenie umowy


1. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Użytkownika przez czas
nieokreślony. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z prowadzenia Konta
w Serwisie sklepmasek.pl i związanych z nim Usług, wnosząc o jego usunięcie. Z tytułu rezygnacji
i usunięcia Konta nie są pobierane żadne opłaty. Usunięcia Konta polega na przesłaniu przez
Użytkownika stosownego żądania do Sprzedawcy za pomocą formularza kontaktowego.
2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta następuje w momencie otrzymania
przez Sprzedawcę żądania Użytkownika, o którym mowa powyżej. Otrzymanie przez Sprzedawcę
oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy
oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta. Konto zostanie
usunięte niezwłocznie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres
e-mail przypisany do Konta.
3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn istotnych,w przypadku:
3.1. uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika w ramach korzystania
z Serwisu sklepmasek.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich
lub dobrych obyczajów, a w przypadku, w którym Użytkownik jest przedsiębiorcą
w rozumieniu przepisów prawa także w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej
Konkurencji bądź nieuczciwej praktyki rynkowej;
3.2. innego ważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu.

 

§ 16. Zmiana Regulaminu

 

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są:
1.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni
wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu
zachowania zgodności z prawem;
1.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji,
wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i
skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;
1.3. Rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności Serwisu sklepmasek.pl, w tym wprowadzenie nowych
usług świadczonych drogą elektroniczną lub zasad działania Serwisu sklepmasek.pl;
1.4. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
1.5. zmiana zakresu Usług;
1.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub pomyłek w treści pisemnej, które ewentualnie
wystąpiłyby w Regulaminie;
1.7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych bądź linków zamieszczonych w Regulaminie;
1.8. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
2. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają informację o zmianie Regulaminu w wiadomości
e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście)
dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w
komunikacie na głównej stronie Serwisu sklepmasek.pl, widocznym na co najmniej 14 (czternaście)
dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie
daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w życie oraz treść zmienionego Regulaminu.
3. Regulamin po zmianach jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie
umowy o prowadzenie Konta w Serwisie sklepmasek.pl) przed datą wskazaną w powiadomieniu o
zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie
z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

§ 17. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca może kierować do niego powiadomienia
związane z Usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu sklepmasek.pl. Sprzedawca
może kierować do Użytkownika także powiadomienia mówiące o zmianie Regulaminu.
Powiadomienia takie będą kierowane na adres e-mail przypisany do Konta.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia stałej dostępności Serwisu sklepmasek.pl.
Jednakże Sprzedawca okresowo przeprowadza prace konserwacyjne systemu teleinformatycznego
Serwisu sklepmasek.pl oraz prace naprawcze, co może powodować okresowe ograniczenie lub
uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu
sklepmasek.pl.
4. Niniejszy Regulamin udostępniany na stronach Serwisu sklepmasek.pl bezpłatnie,
w formacie PDF, w sposób umożliwiający Użytkownikom pobranie Regulaminu, przechowywanie a
także odtwarzanie go przez Użytkownika w zwykłym toku czynności.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2020 roku.

Pobierz:

Regulamin_serwisu_sklepmasek.pl_13.05.2020.pdf

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl